ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Στοιχεία Αιτούντα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επιπλέον Στοιχεία & Συνημμένα

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (4), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

  • Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας μου είναι στην οδό:

  • Πληρώ τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ.

  • Δεν διαθέτω θέση στάθμευσης σε πρασιά, pilotis ή ακάλυπτο χώρο της οικίας μου.

  • Δεν μου έχει παραχωρηθεί ατομική θέση στάθμευσης η οποία να βρίσκεται σε ισχύ (ή) Μου έχει παραχωρηθεί ατομική θέση στάθμευσης με την υπ΄αριθμό απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την παρούσα αίτηση επιθυμώ την ανανέωση της.

  • Δεν έχει παραχωρηθεί σε συγγενικό μου άτομο που διαμένει κάτω από την ίδια στέγη ατομική θέση στάθμευσης.

Συνημμένα

Τρόπος Παραλαβης Εγγράφου